Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Innowacje INOV

Zdolność identyfikowania, ustalania ważności, rozwijania i wykorzystania możliwości oferowanych przez technologie informacyjne, komunikacyjne i cyfrowe. Rozwój i wdrażanie procesów, narzędzi i infrastruktury do obsługi innowacji. Angażowanie wewnętrznych i zewnętrznych możliwości, pracowników, partnerów komercyjnych, klientów, użytkowników i innych udziałowców w proces innowacji. Zarządzanie, monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie procesu innowacji.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Innowacje: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Innowacje: Poziom 5

Zarządza przepływem innowacji i realizuje innowacyjne procesy. Rozwija, ewoluuje i dostosowuje innowacyjne narzędzia, procesy i infrastruktury, aby prowadzić proces innowacji. Wskazuje zasoby i możliwości niezbędne do wspierania innowacyjności. Zachęca i motywuje społeczności innowacji, zespoły oraz osoby indywidualne do dzielenia się kreatywnymi pomysłami i wyciągania wniosków z niepowodzeń. Zarządza i usprawnia komunikację i otwarty przepływ kreatywnych pomysłów między zainteresowanymi stronami i tworzy sieci i społeczności innowacji.

Innowacje: Poziom 6

Uzyskuje zaangażowanie organizacyjne na rzecz innowacji. Rozwija możliwości organizacyjne, aby wdrażać innowacje. Kieruje i planuje rozwój możliwości innowacyjnych i wdrożenia innowacyjnych procesów, narzędzi i ram pracy. Kieruje komunikacją oraz otwartym przepływem kreatywnych pomysłów między zainteresowanymi stronami i tworzy sieci i społeczności innowacji.

Innowacje: Poziom 7

Kieruje rozwojem kultury zachęcającej do innowacyjności, podejmowania ryzyka i współpracy. Osadza procesy innowacyjne w jednostkach biznesowych i łączy realizację strategii z innowacyjnością. Dopasowuje cele organizacyjne i indywidualne, środki i nagrody z innowacjami.