Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie portfolio POMG

Rozwój i stosowanie systematycznych ram zarządzania do definiowania i dostarczania portfolio programów, projektów i/lub stałych usług wspierających określone strategie i cele biznesowe. Obejmuje wdrożenie strategicznych ocen inwestycji i procesu podejmowania decyzji opartego na wyraźnym zrozumieniu kosztów, ryzyka, wzajemnych zależności oraz wpływu na istniejące działania biznesowe umożliwiające pomiar i obiektywną ocenę potencjalnych zmian oraz korzyści do osiągnięcia. Ustalanie priorytetów wykorzystania zasobów oraz zmian do wdrożenia. Regularny przegląd portfolio. Zarządzanie cyklem życia usług (proponowanych lub w rozwoju), katalogiem usług (w czasie rzeczywistym lub dostępnych do rozwoju) oraz usługami przestarzałymi.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Zarządzanie portfolio: Poziomy 1-4

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie portfolio: Poziom 5

Zapewnia, że kierownicy programu/projektu i/lub właściciele usług przestrzegają uzgodnionego podejścia do zarządzania portfolio i terminów oraz że przekazują odpowiednie informacje dotyczące uzgodnionych celów w zakresie terminów i dokładności. Tworzy stosowne raporty dotyczące zarządzania portfolio, włączając zalecenia dotyczące zmian w portfolio.

Zarządzanie portfolio: Poziom 6

Kieruje tworzeniem definicji portfolio programów, projektów i/lub stałego świadczenia usług. Angażuje i wpływa na kierownictwo wyższego szczebla, zapewniając realizację portfolio zgodnie z ustalonymi celami biznesowymi. Planuje, tworzy harmonogramy, monitoruje i sporządza raporty w zakresie działań powiązanych z portfolio, aby zapewnić, że każda jego część przyczynia się do ogólnej realizacji całego portfolio. Gromadzi, tworzy podsumowania i raporty dotyczące KPI portfolio, często poprzez wdrożenie procesów i systemów zarządzania biznesowego. Wskazuje problemy dotyczące struktury portfolio, kosztów, ryzyka, wzajemnych zależności, wpływu na bieżące działania biznesowe i strategiczne korzyści do realizacji. Powiadamia o problemach dotyczących projektów/programów/inicjatyw zmiany i zaleca i monitoruje działania naprawcze. W razie konieczności sporządza raporty dotyczące statusu portfolio.

Zarządzanie portfolio: Poziom 7

Kieruje tworzeniem definicji, wdrożeniem i przeglądem ram zarządzania portfolio organizacji. Zatwierdza strukturę portfolio i ponosi odpowiedzialność za dostosowanie do strategii biznesowej i celów oraz do wyłaniających się możliwości IT i cyfrowych. Wyznacza parametry priorytetyzacji zasobów oraz zmian do wdrożenia. Zaleca i wdraża działania naprawcze poprzez angażowanie kierownictwa wyższego szczebla o dużym wpływie. Kieruje stałym monitoringiem i przeglądem portfolio pod kątem wpływu na obecne działania biznesowe oraz strategiczne korzyści do realizacji. Ponosi odpowiedzialność za wdrożenie ustaleń dotyczących skutecznego zarządzania portfolio wspieranych skutecznym raportowaniem.