Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności: Poziom 4

Autonomia

Pracuje w ramach ogólnych wytycznych i jasno określonych ram odpowiedzialności. Wykazuje się znaczną odpowiedzialnością i autonomią osobistą. Planuje własną pracę, aby zrealizować dane cele i procesy.

Wpływ

Wpływa na klientów, dostawców i partnerów na poziomie danego klienta. Może mieć pewną odpowiedzialność za prace innych osób oraz wpływać na przydzielanie zasobów. Uczestniczy w działaniach zewnętrznych związanych z własną specjalizacją. Podejmuje decyzje wpływające na sukces projektów i celów zespołu. Regularnie współpracuje z członkami zespołu, użytkownikami i klientami. Zobowiązuje się do spełniania celów użytkowników.

Złożoność

Praca obejmuje szeroki zakres złożonych działań technicznych lub zawodowych w różnorodnych kontekstach. Bada, definiuje i rozwiązuje złożone problemy.

Wiedza

Wykazuje się dogłębnym zrozumieniem uznawanych ogólnych działów wiedzy oraz, w razie konieczności, dziedzin specjalistycznych. Zyskał dogłębną wiedzę z zakresu domeny działalności organizacji. Potrafi skutecznie stosować wiedzę w nowych sytuacjach i aktywnie zdobywa wiedzę oraz przyczynia się do rozwoju innych osób. Szybko przyjmuje nowe informacje i skutecznie je stosuje. Ma świadomość rozwoju praktyk i ich zastosowania oraz podejmuje odpowiedzialność za własny rozwój.

Umiejętności biznesowe

Komunikuje się płynnie, zarówno ustnie, jak i pisemnie oraz potrafi przedstawiać złożone informacje odbiorcom technicznym oraz nietechnicznym.

Planuje, układa harmonogram i monitoruje prace, aby spełnić cele związane z terminem i jakością.

Ułatwia współpracę pomiędzy udziałowcami o wspólnych celach.

Dokonuje odpowiednich wyborów spośród stosowanych norm, metod, narzędzi i aplikacji.

W pełni rozumie znaczenie bezpieczeństwa dla własnej pracy oraz działania organizacji. Poszukuje specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa lub porady, gdy jest to niezbędne do wykonania własnej pracy lub pracy bezpośrednich współpracowników.