Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności: Poziom 1

Autonomia

Pracuje pod nadzorem. Ma niewielką swobodę. Oczekuje się, że będzie wymagać wytycznych w nieoczekiwanych sytuacjach.

Wpływ

Minimalny wpływ. Może pracować samodzielnie lub w ramach interakcji z bezpośrednimi współpracownikami.

Złożoność

Wykonuje rutynowe czynności w uporządkowanym środowisku. Wymaga pomocy podczas rozwiązywania nieoczekiwanych problemów.

Wiedza

Posiada podstawową, ogólną wiedzę odpowiednią dla danego obszaru pracy. Stosuje nowo zdobytą wiedzę do rozwoju nowych umiejętności. 

Umiejętności biznesowe

Ma wystarczające umiejętności komunikacyjne do skutecznego dialogu z innymi osobami.

Wykazuje się uporządkowanym podejściem do pracy.

Stosuje podstawowe systemy i narzędzia, aplikacje i procesy.

Przyczynia się do wskazania możliwości własnego rozwoju.

Przestrzega kodeksu postępowania, norm etycznych i organizacyjnych. Ma świadomość kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozumie i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa osobistego.