Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności: Poziom 7

Autonomia

Sprawuje władzę na najwyższym poziomie organizacyjnym nad wszystkimi aspektami istotnych obszarów pracy, włączając tworzenie i stosowanie zasad. Ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte działania i decyzje, zarówno własne, jak i innych osób, którym przypisano obowiązki.

Wpływ

Podejmuje decyzje o krytycznym znaczeniu dla sukcesu organizacji. Inspiruje organizację i wpływa na rozwój danego sektora na najwyższym poziomie. Przyczynia się do stosowania wiedzy i/lub wykorzystania technologii w co najmniej jednej organizacji. Rozwija długoterminowe strategiczne relacje z klientami, partnerami, liderami branży oraz przedstawicielami władz rządowych.

Złożoność

Kieruje tworzeniem i wdrażaniem strategii. Stosuje najwyższy poziom umiejętności przywódczych. Wykazuje się głębokim zrozumieniem branży oraz wpływu wyłaniających się technologii na szersze środowisko biznesowe.

Wiedza

Posiada rozległą i dogłębną wiedzę biznesową, włączając działania i praktyki własnej organizacji oraz rozległą wiedzę na temat dostawców, partnerów, konkurencji i klientów. Promuje kulturę zachęcania do strategicznego zastosowania ogólnych i szczegółowych działów wiedzy w ramach własnego obszaru wpływów.

Umiejętności biznesowe

Dysponuje pełną gamą strategicznych umiejętności zarządzania i przywództwa.

Informuje o potencjalnym wpływie wyłaniających się praktyk i technologii na organizacje i osoby indywidualne oraz ocenia ryzyko wykorzystania lub rezygnacji z takich praktyk i technologii.

Rozumie, wyjaśnia i przedstawia złożone pomysły odbiorcom na wszystkich poziomach w przekonujący sposób.

Ocenia wpływ ustawodawstwa i aktywnie promuje zgodność i poczucie przynależności.

Zapewnia, że organizacja rozwija i mobilizuje pełen zakres wymaganych umiejętności i możliwości. 

Jest mistrzem bezpieczeństwa we własnym obszarze pracy oraz w ramach całej organizacji.