Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności: Poziom 6

Autonomia

Ma zdefiniowaną władzę i odpowiedzialność za działania i decyzje w istotnym obszarze pracy, włączając aspekty techniczne, finansowe oraz dotyczące jakości. Wyznacza cele organizacyjne i przydziela obowiązki.

Wpływ

Wpływa na tworzenie zasad i strategii. Inicjuje wpływowe relacje z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, dostawcami i partnerami na poziomie kierownictwa wyższego szczebla, włączając liderów branży. Podejmuje decyzje wpływające na pracę organizacji zatrudniających, osiągnięcie celów organizacyjnych oraz wyniki finansowe.

Złożoność

Wykazuje się rozległym zrozumieniem firmy i dogłębnym poznaniem własnej(-ych) specjalizacji. Wykonuje bardzo złożone czynności zawodowe obejmujące aspekty techniczne, finansowe i jakościowe. Przyczynia się do wdrożenia zasad i strategii. Kreatywnie stosuje szeroką gamę zasad technicznych i/lub zarządzania.

Wiedza

Promuje wykorzystanie ogólnych i szczegółowych dziedzin wiedzy we własnej organizacji. Rozwinął wiedzę biznesową z zakresu działań i praktyk własnej organizacji oraz jej dostawców, partnerów, konkurencji i klientów.

Umiejętności biznesowe

Wykazuje się wyraźnym przywództwem. Skutecznie komunikuje się na wszystkich poziomach z odbiorcami technicznymi, jak i nietechnicznymi.

Rozumie wpływ nowych technologii. Rozumie i informuje o rozwoju branży oraz roli i wpływie technologii w organizacji zatrudniającej. Przyswaja złożone informacje.

Promuje zgodność z odpowiednim ustawodawstwem oraz konieczność zapewnienia usług, produktów i praktyk zawodowych oferujących równy dostęp i jednakowe możliwości dla osób o różnorodnych umiejętnościach.

Podejmuje inicjatywę, aby udoskonalać umiejętności własne oraz współpracowników. 

Zarządza i łagodzi ryzyko.

Przyjmuje wiodącą rolę w promowaniu bezpieczeństwa we własnym zakresie obowiązków oraz wspólnie w ramach organizacji.