Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności: Poziom 5

Autonomia

Pracuje w ramach ogólnego kierunku. Praca jest często inicjowana samodzielnie. Ponosi pełną odpowiedzialność za spełnianie przydzielonych celów technicznych i/lub w zakresie projektu/nadzoru. Wyznacza etapy pracy i odgrywa istotną rolę w przydzielaniu zadań i/lub obowiązków.

Wpływ

Wywiera wpływ na organizację, klientów, dostawców, partnerów i współpracowników przy wkładzie własnej specjalizacji. Tworzy odpowiednie i skuteczne relacje biznesowe. Podejmuje decyzje wpływające na powodzenie przydzielonych zadań, tj. na rezultaty, terminy i budżet. Ma znaczący wpływ na przydzielanie i zarządzanie zasobami odpowiednimi do przydzielonych zadań. Kieruje współpracą pomiędzy użytkownikiem/klientem na wszystkich etapach pracy. Zapewnia spójne spełnianie potrzeb użytkowników na każdym etapie pracy.

Złożoność

Wykonuje szeroki zakres wielu złożonych technicznych i/lub profesjonalnych czynności zawodowych. Podejmuje pracę wymagającą stosowania podstawowych zasad w szerokim i często nieprzewidywalnym kontekście. Rozumie związek między własną specjalizacją a szerszymi wymaganiami klienta/organizacji.

Wiedza

Jest w pełni zaznajomiony z uznawanymi w branży dziedzinami wiedzy ogólnej i szczegółowej. Aktywnie poszukuje nowej wiedzy do celów własnego rozwoju osobistego oraz mentorowania i coachingu innych osób. Rozwija szerszy zakres wiedzy w ramach branży lub firmy. Stosuje wiedzę, aby pomóc w ustaleniu standardów stosowanych przez inne osoby.

Umiejętności biznesowe

Wykazuje się umiejętnościami przywódczymi. Stosuje skuteczną komunikację formalną i nieformalną.

Ułatwia współpracę pomiędzy udziałowcami o odmiennych celach.

Analizuje, projektuje, planuje, realizuje i ocenia pracę wobec celów dotyczących czasu, kosztów i jakości. Analizuje wymagania i doradza w odniesieniu do zakresu i opcji dalszej poprawy operacyjnej. Bierze pod uwagę wszystkie wymagania podczas składania propozycji. Wykazuje się kreatywnością, innowacyjnością i myśleniem etycznym podczas stosowania rozwiązań dla korzyści udziałowców/klientów.

Doradza w zakresie dostępnych standardów, metod, narzędzi i aplikacji adekwatnie do własnej specjalizacji i potrafi dokonywać właściwych wyborów spośród dostępnych alternatyw.

Utrzymuje świadomość rozwoju w branży. Podejmuje inicjatywy na rzecz doskonalenia umiejętności. Jest mentorem współpracowników.

Analizuje i ocenia ryzyko.

Proaktywnie zapewnia, że kwestia bezpieczeństwa jest traktowana odpowiednio w ramach własnego obszaru. W razie konieczności angażuje się lub pracuje ze specjalistami ds. bezpieczeństwa.Przyczynia się do rozwoju kultury bezpieczeństwa w ramach organizacji.