Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności: Poziom 3

Autonomia

Pracuje pod ogólnym kierownictwem. Swobodnie wskazuje i reaguje na złożone problemy i przydzielone zadania. Otrzymuje określone wskazówki, przyjmuje wytyczne i wykonuje zadania zgodnie z ustalonymi etapami. Potrafi ocenić, czy problemy powinny zostać przekazane pracownikom wyższego poziomu.

Wpływ

Współdziała i wpływa na współpracowników. Kontaktuje się na poziomie zawodowym z klientami, dostawcami i partnerami. Może nadzorować innych lub podejmować decyzje wpływające na pracę przydzieloną osobom lub etapom projektu. Rozumie i współpracuje na podstawie analizy potrzeb użytkownika/klienta, co znajduje odzwierciedlenie w jego pracy.

Złożoność

Wykonuje różnorodne zadania, czasami złożone i nietypowe, w różnych środowiskach. Stosuje metodyczne podejście do definicji i rozwiązania problemu.

Wiedza

Posiada ugruntowaną wiedzę ogólną oraz specjalistyczną niezbędną do skutecznej pracy w organizacji, zdobytą zazwyczaj z uznanych dziedzin wiedzy i informacji organizacyjnych. Wykazuje się skutecznym stosowaniem wiedzy. Uwzględnia szerszy kontekst biznesowy. Podejmuje działania w celu rozwoju własnej wiedzy.

Umiejętności biznesowe

Wykazuje umiejętności skutecznej komunikacji.

Kompetentnie planuje, układa harmonogramy i monitoruje własną pracę (oraz innych, jeśli to stosowne) w ograniczonym terminie i zgodnie ze stosownym ustawodawstwem, normami i procedurami.

Przyczynia się do pracy zespołu. Ma świadomość, w jaki sposób własna rola wpływa na zadania innych oraz działalność pracodawcy lub klienta.

Wykazuje analityczne i systematyczne podejście do rozwiązywania problemów.

Przejmuje inicjatywę podczas wskazania i negocjowania w zakresie odpowiednich możliwości rozwoju osobistego.

Rozumie, w jaki sposób własna rola wpływa na bezpieczeństwo i przestrzega rutynowych praktyk bezpieczeństwa, wykazując się wiedzą wymaganą do własnej pracy.