Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Strategia i planowanie biznesowe

Strategia i planowanie biznesowe

Zarządzanie zapotrzebowaniem DEMM

Analiza i proaktywne zarządzanie zapotrzebowaniem firmy na nowe usługi lub zmianę cech lub ilości istniejących usług. Współpraca z firmami w celu priorytetowego traktowania zapotrzebowania w celu poprawy wartości biznesowej. Opracowywanie i komunikacja spostrzeżeń dotyczących wzorców zapotrzebowania. Proponowanie odpowiedzi w celu spełnienia krótkoterminowego i długoterminowego zapotrzebowania oraz ułatwienie podejmowania decyzji i planowania. Integrowanie analizy i planowania zapotrzebowania z wszechstronnymi procesami strategicznymi, operacyjnymi oraz planowania zmiany.

Zarządzanie IT ITMG

Zarządzanie infrastrukturą IT i zasobami niezbędnymi do planowania, rozwoju, dostarczania i wspierania usług i produktów IT, aby spełniać potrzeby firmy. Przygotowanie nowych lub zmienionych usług, zarządzanie procesem zmiany i utrzymanie standardów regulacyjnych, prawnych i zawodowych. Zarządzanie systemami jakości i usług pod kątem ich wkładu na rzecz wyników firmy oraz kosztów finansowych i zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie usługami zewnętrznymi. Rozwój planów stałej poprawy usług w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi potrzeb biznesowych przez infrastrukturę IT.

Zarządzanie finansowe FMIT

Ogólne zarządzanie finansowe, kontrola i zarząd nad zasobami i aktywami IT stosowanymi podczas świadczenia usług IT, włączając wskazanie kosztów materiałów i energii, zapewnienie zgodności ze wszystkimi wymaganiami rządowymi, prawnymi i regulacyjnymi.

Innowacje INOV

Zdolność identyfikowania, ustalania ważności, rozwijania i wykorzystania możliwości oferowanych przez technologie informacyjne, komunikacyjne i cyfrowe. Rozwój i wdrażanie procesów, narzędzi i infrastruktury do obsługi innowacji. Angażowanie wewnętrznych i zewnętrznych możliwości, pracowników, partnerów komercyjnych, klientów, użytkowników i innych udziałowców w proces innowacji. Zarządzanie, monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie procesu innowacji.

Badania RSCH

Systematyczne tworzenie nowej wiedzy poprzez gromadzenie danych, innowacje, eksperymenty, ocenę i rozpowszechnianie danych. Określenie celów badania i metody przeprowadzania badań. Aktywny udział w społeczności badaczy; formalna i nieformalna komunikacja poprzez media cyfrowe, konferencje, czasopisma, książki i seminaria.

Usprawnianie procesów biznesowych BPRE

Tworzenie nowych i potencjalnie zakłócających podejść do prowadzenia działań biznesowych w celu stworzenia możliwości biznesowych, dostarczania nowych lub poprawionych produktów/usług lub poprawy łańcucha dostaw. Wskazanie i wdrożenie usprawnień operacji biznesowych, usług i modeli. Ocena kosztów i potencjalnych korzyści nowych podejść. Analiza i projektowanie procesów biznesowych w celu przyjęcia i wykorzystania technologii poprawiających wydajność biznesową. Rozwój możliwości zarządzania procesami przedsiębiorstw w celu zwiększenia elastyczności organizacyjnej i szybkości reagowania na zmianę.

Zarządzanie wiedzą KNOW

Systematyczne zarządzanie kluczową wiedzą w celu tworzenia wartości dla organizacji poprzez zdobywanie, udostępnianie, rozwój i wykorzystanie wspólnej wiedzy organizacji w celu poprawy wydajności, wspierania podejmowania decyzji i łagodzenia ryzyka. Rozwój kultury udostępniania wiedzy wspomagającej i będącej wynikiem współpracy w celu kierowania pomyślnym przyjęciem rozwiązań technologicznych do zarządzania wiedzą. Zapewnianie dostępu do nieformalnej wiedzy taktycznej, a także formalnej, udokumentowanej, jasno sprecyzowanej wiedzy poprzez ułatwienie wewnętrznej i zewnętrznej współpracy i komunikacji.

Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL

Tworzenie, powielanie i utrzymanie struktur, takich jak architektura przedsiębiorstw i biznesu obejmujących kluczowe zasady, metody i modele opisujące przyszły stan organizacji oraz pozwalające na ich ewolucję. Zazwyczaj obejmuje to interpretację celów i czynników biznesowych; przełożenie strategii biznesowej oraz celów na model operacyjny; strategiczną ocenę obecnych możliwości, wskazanie wymaganych zmian w możliwościach; oraz opis relacji międzyludzkich, pomiędzy organizacjami, usługami, procesami, danymi, informacjami, technologią i środowiskiem zewnętrznym. Proces rozwoju architektury wspiera tworzenie wymogów, standardów i zasad przewodnich w celu definiowania, gwarantowania i zarządzania wymaganą ewolucją; ułatwia ona zmianę struktury organizacyjnej, procesów biznesowych, systemów i infrastruktury w celu osiągniecia przewidywalnego przejścia w zakładany stan.

Zarządzanie ryzykiem w biznesie BURM

Planowanie i wdrożenie procesów i procedur w całej organizacji dotyczących zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia sukcesu lub spójności firmy, szczególnie ryzyka wynikającego z zastosowania technologii informacyjnej, zmniejszenia lub braku dostępności dostaw energii lub nieprawidłowego usuwania materiałów, sprzętu lub danych.

Zrównoważony rozwój SUST

Oferowanie porad, pomocy i kierownictwa w celu umożliwienia organizacji zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.