Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie IT ITMG

Zarządzanie infrastrukturą IT i zasobami niezbędnymi do planowania, rozwoju, dostarczania i wspierania usług i produktów IT, aby spełniać potrzeby firmy. Przygotowanie nowych lub zmienionych usług, zarządzanie procesem zmiany i utrzymanie standardów regulacyjnych, prawnych i zawodowych. Zarządzanie systemami jakości i usług pod kątem ich wkładu na rzecz wyników firmy oraz kosztów finansowych i zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie usługami zewnętrznymi. Rozwój planów stałej poprawy usług w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi potrzeb biznesowych przez infrastrukturę IT.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Zarządzanie IT: Poziomy 1-4

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie IT: Poziom 5

Ponosi odpowiedzialność za projektowanie, zaopatrzenie, instalację, modernizację, obsługę, kontrolę, utrzymanie (włączając przechowywanie, zmianę i komunikację danych, nagrań, tekstu, dźwięku i obrazów) oraz skuteczne wykorzystanie elementów infrastruktury IT i monitoruje jej wydajność. Zapewnia zarządzanie techniczne nad operacjami IT, gwarantując spełnienie ustalonych poziomów usług oraz przestrzeganie wszystkich stosownych zasad i procedur. Planuje i nadzoruje wszystkie prace konserwacyjne i instalacyjne w zakresie IT. Gwarantuje identyfikację, rejestrowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów operacyjnych. Przekazuje odpowiednie raporty dotyczące stanu do specjalistów, użytkowników i menedżerów. Zapewnia, że procedury operacyjne i praktyki pracy są dostosowane do celu i aktualne. Bada i zarządza przyjęciem odpowiednich narzędzi, techniki i procesów (włączając automatyzację) do zarządzania systemami i usługami.

Zarządzanie IT: Poziom 6

Wskazuje i zarządza zasobami niezbędnymi do planowania, rozwoju i dostarczania określonych usług systemów informatycznych i komunikacyjnych (włączając przechowywanie, zmianę i komunikację danych, nagrań, tekstu, dźwięku i obrazów). Angażuje i wpływa na udziałowców wyższego szczebla oraz zespoły projektowe poprzez procesy zarządzania zmianą, gwarantując, że infrastruktura jest zarządzania w sposób zapewniający uzgodnione poziomy usług i integralność danych. Ponosi pełną odpowiedzialność za ustalanie budżetu, szacowanie, planowanie i wyznaczanie celów. Planuje i zarządza wdrożeniem procesów i procedur, narzędzi i technik monitorowania i zarządzania wydajnością systemów i usług automatycznych. Dostosowuje wkład systemów i usług w jasno zdefiniowane cele finansowe i biznesowe oraz cele dotyczące wydajności. Monitoruje wydajność i podejmuje kroki naprawcze, gdy to niezbędne i zgodne z politykami. Opracowuje nowe metody oraz możliwości organizacyjne (włączając automatyzację) do zarządzania systemami i usługami.

Zarządzanie IT: Poziom 7

Wyznacza strategię zarządzania zasobami technologicznymi, włączając korporacyjne funkcje telekomunikacyjne oraz wspiera możliwości, które stwarza technologia dla organizacji zatrudniającej, włączając wykonalność zmiany oraz jej prawdopodobny wpływ na firmę. Zatwierdza przydział zasobów do planowania, rozwoju i dostawcy wszystkich systemów informatycznych, usług i produktów. Ponosi odpowiedzialność za zarządzanie IT. Zatwierdza polityki organizacyjne kierujące realizacją zarzadzania inicjatywami zmiany oraz standardami profesjonalnego zachowania. Utrzymuje i ocenia wpływ programów na sukces organizacji. Zachęca do kreatywności i elastyczności w zakresie zarządzania i stosowania IT. Wyznacza strategię monitorowania i zarządzania jakością systemów i usług powiązanych z IT w odniesieniu do ich wkładu w wyniki biznesowe oraz korzyści dla firmy.