Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Badania RSCH

Systematyczne tworzenie nowej wiedzy poprzez gromadzenie danych, innowacje, eksperymenty, ocenę i rozpowszechnianie danych. Określenie celów badania i metody przeprowadzania badań. Aktywny udział w społeczności badaczy; formalna i nieformalna komunikacja poprzez media cyfrowe, konferencje, czasopisma, książki i seminaria.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Badania: Poziom 1

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.

Badania: Poziom 2

W ramach danego celu badawczego pomaga podczas wyboru i ocenia rzetelne i niezawodne zasoby. Wyszukuje odpowiednie materiały, korzystając ze specjalistycznych stron internetowych i źródeł, czyta stosowne artykuły, aby aktualizować wiedzę z danej dziedziny. Przygotowuje raporty z przeprowadzonych prac i zapewnia jakość części materiału do publikacji. Organizuje pod kierownictwem osobisty zbiór stosownych materiałów.

Badania: Poziom 3

W ramach danych celów badawczych opiera się na i udoskonala odpowiednie koncepcje pod kątem badań, włączając ocenę, rozwój, demonstracje i wdrożenie. Stosuje standardowe metody gromadzenia i analizowania danych ilościowych i jakościowych. Tworzy raporty z badań, aby przedstawić metodologię badawczą, ustalenia i wnioski. Przyczynia się do jakości części materiału do publikacji. Korzysta z dostępnych zasobów, aby aktualizować wiedzę ze stosownych dziedzin i prowadzi osobisty zbiór stosownych materiałów. Uczestniczy w społecznościach badawczych.

Badania: Poziom 4

Opiera się na i udoskonala odpowiednie koncepcje w celu oceny, rozwoju, demonstracji i wdrożenia badań. Przyczynia się do realizacji celów badawczych i propozycji finansowania. Gromadzi i analizuje dane jakościowe i ilościowe. Tworzy raporty z badań, aby przedstawić metodologię badawczą, ustalenia i wnioski. Przedstawia dokumentację podczas konferencji, przyczynia się do jakości znacznych części materiału do publikacji i przedstawia raporty klientom. Przyczynia się do realizacji planów badawczych i wskazuje odpowiednie możliwości publikacji i rozpowszechniania ustaleń badawczych. Wnosi aktywny wkład w społeczności badawcze.

Badania: Poziom 5

Ustala cele oraz metody badawcze i przeprowadza projekty badawcze w celu generowania oryginalnych i opłacalnych pomysłów. Przyciąga i zarządza zewnętrznym dofinansowaniem badań. Przekazuje porady i wytyczne dotyczące metod badawczych, gromadzenia danych, analizy danych i prezentacji ustaleń badań. Wybiera, dostosowuje i przyjmuje narzędzia i techniki gromadzenia danych jakościowych i ilościowych. Utrzymuje silną sieć zewnętrzną w ramach obszaru własnej specjalizacji i przejmuje wiodącą rolę w działaniach zawodowych poza własną organizacją zatrudniającą. Przedstawia dokumentację na istotnych konferencjach, pisze artykuły publikowane w czasopismach specjalistycznych oraz prezentuje raporty kluczowym udziałowcom. Rozwija, ocenia i konstruktywnie krytykuje badania i pomysły innych osób. Rozwija i udostępnia praktyczne demonstracje ustaleń badań.

Badania: Poziom 6

Rozwija organizacyjną politykę badawczą i nadzoruje prace stanowisk badawczych. Promuje działania na zewnętrz, przyciąga i zarządza znaczącym portfolio ustaleń badawczych. Wyznacza cele badawcze i zatwierdza propozycje badawcze. Kieruje strategicznymi i/lub międzydyscyplinarnymi projektami badawczymi. Utrzymuje silną sieć zewnętrzną sięgającą poza własny obszar specjalizacji i przejmuje wiodącą rolę w działaniach zawodowych poza własną organizacją zatrudniającą. Przedstawia stanowisko lub prezentacje wprowadzające na głównych konferencjach, pisze artykuły publikowane w czasopismach o dużym wpływie oraz prezentuje raporty głównym klientom.

Badania: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.