Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie finansowe FMIT

Ogólne zarządzanie finansowe, kontrola i zarząd nad zasobami i aktywami IT stosowanymi podczas świadczenia usług IT, włączając wskazanie kosztów materiałów i energii, zapewnienie zgodności ze wszystkimi wymaganiami rządowymi, prawnymi i regulacyjnymi.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Zarządzanie finansowe: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie finansowe: Poziom 4

Monitoruje i prowadzi wszystkie wymagane rejestry finansowe pod kątem zgodności i audytu z wszystkimi uzgodnionymi wymaganiami. Wspiera pozostałe obszary IT podczas ich zadań finansowych, szczególnie w obszarach identyfikacji kosztów procesów, usług, projektów i komponentów oraz obliczenia i kolejne redukcje wszystkich błędów w ramach usług IT, projektów, komponentów i procesów. Przyczynia się do planowania finansowego oraz ustalania budżetu. Sporządza zestawienia wymaganych danych i raportów finansowych w celu analizy i ułatwienia podejmowania decyzji.

Zarządzanie finansowe: Poziom 5

Doradza w zakresie planowania finansowego i tworzenia budżetów. Układa plany finansowe oraz prognozy. Monitoruje i zarządza wydatkami IT, gwarantując, że wszystkie cele finansowe IT są spełnione oraz badając wszelkie obszary, w których budżet i wydatki przekraczają uzgodnione wartości tolerancyjne. Pomaga podczas tworzenia definicji i obsługi skutecznych środków kontroli finansowej oraz podejmowania decyzji, szczególnie w obszarze kosztów usług, projektów i modeli komponentów, a także przydzielania i podziału wszystkich poniesionych kosztów IT. Analizuje faktyczne wydatki, wyjaśnia warianty i doradza w zakresie opcji stosowanych w ramach dostępnego budżetu.

Zarządzanie finansowe: Poziom 6

Opracowuje procesy planowania finansowego i standardy wspierające realizację strategii biznesowej oraz wspiera ich przyjęcie i przestrzeganie. Wyznacza strategie i rozwija plany, polityki i procedury księgowości, wyznaczania budżetu i tam gdzie to stosowne, pobierania opłat za zasoby i usługi IT, włączając definicję modeli kosztów oraz modeli pobierania opłat. Wyznacza, negocjuje, ustala i zarządza wszystkimi budżetami i celami finansowymi, gwarantując, że istnieją odpowiednie fundusze dla wszystkich celów i planów IT, szczególnie do spełnienia potrzeb dotyczących rozwoju i wydajności. Analizuje faktyczne wydatki, wyjaśnia warianty i określa opcje stosowania dostępnego budżetu w celu spełnienia faktycznych potrzeb. Ocenia wyniki finansowe i nakłania do wymaganych ulepszeń.

Zarządzanie finansowe: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.