Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie ryzykiem w biznesie BURM

Planowanie i wdrożenie procesów i procedur w całej organizacji dotyczących zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia sukcesu lub spójności firmy, szczególnie ryzyka wynikającego z zastosowania technologii informacyjnej, zmniejszenia lub braku dostępności dostaw energii lub nieprawidłowego usuwania materiałów, sprzętu lub danych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6 7

Zarządzanie ryzykiem w biznesie: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie ryzykiem w biznesie: Poziom 4

Bada i sporządza raporty dotyczące zagrożeń i potencjalnego ryzyka w ramach określonej funkcji lub obszaru biznesowego.

Zarządzanie ryzykiem w biznesie: Poziom 5

Przeprowadza ocenę ryzyka w ramach zdefiniowanego, technicznego lub funkcjonalnego obszaru działalności. Stosuje spójne procesy identyfikacji potencjalnych zdarzeń stanowiących ryzyko, określając i dokumentując możliwość wystąpienia oraz wpływ na działalność. Odnosi się do ekspertów z danej dziedziny w celu uzyskania wytycznych odnośnie do specjalistycznych obszarów ryzyka, takich jak architektura i środowisko. Koordynuje rozwój środków zaradczych i planów awaryjnych.

Zarządzanie ryzykiem w biznesie: Poziom 6

Planuje i zarządza wdrożeniem procesów i procedur obejmujących całą organizację, narzędzi i technik do identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem nieodłącznym dla prowadzenia procesów biznesowych oraz potencjalnego ryzyka wynikającego z planowanej zmiany.

Zarządzanie ryzykiem w biznesie: Poziom 7

Ustala strategię rozwiązywania ryzyka powstałego w wyniku operacji i zmian biznesowych. Zapewnia zasoby do wdrożenia strategii i deleguje obowiązki w celu szczegółowego planowania i realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem.