Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie wiedzą KNOW

Systematyczne zarządzanie kluczową wiedzą w celu tworzenia wartości dla organizacji poprzez zdobywanie, udostępnianie, rozwój i wykorzystanie wspólnej wiedzy organizacji w celu poprawy wydajności, wspierania podejmowania decyzji i łagodzenia ryzyka. Rozwój kultury udostępniania wiedzy wspomagającej i będącej wynikiem współpracy w celu kierowania pomyślnym przyjęciem rozwiązań technologicznych do zarządzania wiedzą. Zapewnianie dostępu do nieformalnej wiedzy taktycznej, a także formalnej, udokumentowanej, jasno sprecyzowanej wiedzy poprzez ułatwienie wewnętrznej i zewnętrznej współpracy i komunikacji.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6 7

Zarządzanie wiedzą: Poziom 1

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.

Zarządzanie wiedzą: Poziom 2

Utrzymuje bazę danych zarządzania wiedzą poprzez stosowanie wiedzy specjalistycznej w celu zdobywania i klasyfikowania treści, korzystając z porad ekspertów w razie konieczności.

Zarządzanie wiedzą: Poziom 3

Utrzymuje systemy zarządzania wiedzą oraz treści spełniające potrzeby firmy. Wspiera inne osoby, umożliwiając im ukończenie działań z zakresu zarządzania wiedzą oraz tworzenia nawyków dotyczących zarządzania wiedzą. Konfiguruje i rozwija systemy oraz standardy zarządzania wiedzą. Wspiera zmiany w praktykach zawodowych, aby ułatwiać zdobywanie i wykorzystanie wiedzy.

Zarządzanie wiedzą: Poziom 4

Organizuje zasoby wiedzy i nadzoruje cykl identyfikowania, zdobywania, klasyfikacji, zapisywania i utrzymywania zasobów. Ułatwia udostępnianie wiedzy, współpracę i jej przekazywanie. Monitoruje wykorzystanie i wpływ wiedzy, sprawdza treść istniejącej wiedzy, aby wskazać problemy, ryzyko i możliwości. Wdraża inicjatywy zarządzania specyficzną wiedzą.

Zarządzanie wiedzą: Poziom 5

Zapewnia porady, wytyczne i wsparcie, aby pomóc podczas przyjmowania i osadzania najlepszych praktyk z zakresu zarządzania wiedzą i informacjami we wszystkie obszary pracy. Ocenia i wybiera odpowiednie metody i narzędzia zarządzania wiedzą zgodnie z ustalonymi zasadami i standardami. Promuje technologie współpracy, procesy i zachowania ułatwiające dzielenie się pomysłami i wiedzą zawodową wśród zespołów wewnętrznych i partnerów zewnętrznych. Zapewnia wsparcie podczas tworzenia oraz utrzymania społeczności praktyki, włączając warsztaty, indywidualne wskazówki oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów. Rozwija i wdraża procesy i zachowania wspierające łatwy dostęp do wykorzystania danych, szkoleń i wiedzy do poprawy jakości. Przekazuje pomysły i przykłady istniejących praktyk, aby zachęcać do ich przyjmowania. Wdraża zarządzanie wiedzą na poziomie programu, projektu i zespołu, dostosowane zgodnie z ustalonymi standardami. Przyczynia się do tworzenia definicji zasad, standardów i wytycznych organizacyjnych dotyczących zarządzania wiedzą.

Zarządzanie wiedzą: Poziom 6

Rozwija zasady, standardy i wytyczne organizacyjne dotyczące zarządzania wiedzą, które pozwalają organizacjom na szybkie reagowanie, świadczenie usług, podejmowanie decyzji i działań. Opowiada się za i kieruje rozwojem organizacyjnego podejścia do zarządzania wiedzą i technologiami, procesami i zachowaniami wspierającymi. Promuje dzielenie się wiedzą w ramach organizacyjnych procesów i systemów operacji biznesowych. Monitoruje i ocenia inicjatywy dzielenia się wiedzą, włączając wzorce zewnętrzne. Zarządza przeglądem korzyści i wartości zarządzania wiedzą. Wskazuje i zaleca usprawnienia. Tworzy analizy biznesowe pod kątem inwestycji w zarządzanie wiedzą; wskazuje alternatywne rozwiązania, ocenia wykonalność. Dzieli się doświadczeniami w ramach społeczności praktyki, jednostek biznesowych i sieci innowacyjnych podejść do udostępniania wiedzy.

Zarządzanie wiedzą: Poziom 7

Kieruje tworzeniem kultury zarządzania wiedzą. Rozwija organizacyjną strategię zarządzania wiedzą w celu zdobywania, porządkowania i rozwoju informacji, wiedzy i historii od pracowników, klientów i partnerów zewnętrznych. Osadza zarządzanie wiedzą w ramach jednostek biznesowych i rozwija strategiczne umiejętności zarządzania wiedzą. Wzmacnia znaczenie udostępniania wiedzy poprzez dostosowanie celów i nagród indywidualnych oraz organizacyjnych. Wskazuje możliwości nawiązania strategicznych relacji lub współpracy z klientami, dostawcami i partnerami.