Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Jakość i zgodność

Jakość i zgodność

Zarządzanie jakością QUMG

Zarządzanie jakością wyznacza w ramach organizacji kulturę jakości oraz system procesów i praktyk pracy w celu realizacji celów dotyczących jakości danej organizacji. Obejmuje zastosowanie technik monitorowania i poprawy jakości dowolnego aspektu funkcji, procesów, produktów, usług i danych. Osiągnięcie i utrzymanie zgodności z krajowymi i międzynarodowymi standardami w razie konieczności oraz z politykami wewnętrznymi, włączając zasady odnoszące się do jakości, usług, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa.

Zapewnienie jakości QUAS

Proces zapewnienia, w ramach niezależnej oceny i przeglądu, istnienia i przestrzegania odpowiednich praktyk pracy, czynności kontroli jakości, procesów organizacyjnych oraz standardów jakości oraz promowania najlepszych praktyk w ramach organizacji. Zapewnienie jakości daje pewność kierownictwu wewnętrznemu i organom zewnętrznym, takim jak klienci lub organy nadzorcze, że wymagania dotyczące jakości będą spełniane. Zapewnienie jakości może odnosić się do dowolnego obszaru, w którym stosowane są standardy jakości, włączając produkty, dane, usługi i procesy biznesowe.

Pomiar MEAS

Rozwój i obsługa możliwości pomiaru w celu wspierania uzgodnionych potrzeb dotyczących informacji danej organizacji. Planowanie, wdrożenie i kontrolowanie czynności w celu pomiaru atrybutów procesów, produktów i usług w celu oceny wydajności, postępu i zapewnienia wskazań i spostrzeżeń dotyczących faktycznych lub potencjalnych problemów i ryzyka. Wskazanie wymagań, wybór środków i skali pomiarowych, ustalenie metod gromadzenia i analizy danych, wyznaczenie wartości docelowych i progowych. Pomiar można stosować wobec organizacji, projektów, procesów i produktów pracy.

Weryfikacja zgodności CORE

Niezależna ocena zgodności dowolnej czynności, procesu, rezultatu, produktu lub usługi z kryteriami ustalonych standardów, najlepszych praktyk lub innych udokumentowanych wymagań. Może odnosić się na przykład do zarządzania aktywami, narzędzi bezpieczeństwa sieci, zapór i bezpieczeństwa internetowego, zrównoważonego rozwoju, systemów rzeczywistych, projektu aplikacji i określonych certyfikatów.

Ocena bezpieczeństwa SFAS

Ocena powiązanych z bezpieczeństwem systemów oprogramowania w celu ustalenia zgodności ze standardami i wymaganymi poziomami integralności bezpieczeństwa. Obejmuje dokonywanie profesjonalnych osądów w sprawie metod inżynierii, włączając metody stabilności projektu, testowania, zatwierdzania i weryfikacji, a także identyfikację i ocenę ryzyka oraz sposobów jego zmniejszenia. Ustalenie, utrzymanie i zarządzanie ramami i praktykami oceny.

Cyfrowa analiza kryminalistyczna DGFS

Gromadzenie, przetwarzanie, zabezpieczanie, analiza i prezentacja dowodów analizy kryminalistycznej w oparciu o łączne ustalenia, włączając dowody komputerowe na usuwanie skutków podatności na brak bezpieczeństwa i/lub dochodzenia kryminalne, w sprawie oszustw, kontrwywiad lub egzekucję prawa.