Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Automatyzacja DevOps

Automatyzacja DevOps

Umiejętności związane z technicznymi możliwościami DevOps - wykorzystanie automatyzacji do zwiększania prędkości i jakości. Na przykład ... - Projektowanie i wdrażanie praktyk, takich jak ciągła integracja, ciągłe dostarczanie, mikrousługi, infrastruktura jako kod, monitorowanie i rejestrowanie, komunikacja i współpraca. - Ciągłe doskonalenie i zwiększone wykorzystanie automatyzacji do zwiększania prędkości, jakości, skalowalności, bezpieczeństwa.

Zarządzanie konfiguracją CFMG

Planowanie, zarządzanie, kontrola i nadzór nad zasobami i artefaktami usług, organizacyjnymi i projektowymi. Identyfikacja, klasyfikacja i specyfikacja pozycji konfiguracji (CI) oraz ich wzajemnych relacji. Identyfikacja konfiguracji i wersji kodu źródłowego, oprogramowania, systemów, dokumentów i zależnych od usługi CI w różnych punktach w czasie. Systematyczne kontrolowanie zmian konfiguracji oraz utrzymanie spójności i śledzenia konfiguracji w ramach cyklu życia projektu, systemu i/lub usługi. Wskazanie i dokumentowanie cech funkcjonalnych i fizycznych CI, kontrolowanie zmian tych cech, rejestrowanie i raportowanie statusu przetwarzania i wdrożenia zmiany. Weryfikacja i audyt CI pod kątem jakości danych oraz zgodności z określonymi wymaganiami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG

Planowanie, projektowanie, tworzenie, zmienianie, weryfikacja, testowanie i dokumentacja nowych i zmienionych elementów oprogramowania w celu dostarczenia uzgodnionej wartości dla udziałowców. Wskazanie, tworzenie i zastosowanie uzgodnionego rozwoju oprogramowania i standardów oraz procesów bezpieczeństwa. Przyjęcie i wdrożenie modeli cyklu życia rozwoju oprogramowania i dokonanie odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Testowanie TEST

Planowanie, projektowanie, zarządzanie, wykonanie i dokonywanie raportów z testów przy użyciu odpowiednich narzędzi i technik testowania oraz zgodnie z ustalonymi standardami dotyczącymi procesów oraz regulacjami branżowymi. Celem testowania jest zapewnienie, że nowe i zmienione systemy, konfiguracje, pakiety lub usługi wraz z dowolnymi interfejsami działają zgodnie ze specyfikacją (włączając wymagania bezpieczeństwa), a ryzyka powiązane z wdrożeniem są odpowiednio poznane i udokumentowane. Testowanie obejmuje proces inżynierii, korzystania i utrzymania testaliów (przypadki testowe, skrypty testowe, raporty z testów, plany testów itd.) w celu zmierzenia i poprawy jakości testowanego oprogramowania.

Integracja i tworzenie systemów SINT

Planowanie, wdrażanie i kontrolowanie działań dotyczących elementów integracji/kompilacji, podsystemów i interfejsów do budowania systemów operacyjnych, produktów lub usług dostarczanych klientom lub do celów wewnętrznych i tymczasowych, takich jak testowanie. Rozwój możliwości organizacyjnych pod kątem integracji oraz kompilacji systemów, włączając automatyzację i ciągłą integrację.

Wprowadzanie i wdrażanie RELM

Zarządzanie procesami, systemami i funkcjami w tworzenia pakietów, budowania, testowania i wdrażania zmian oraz aktualizacji (które są połączone jako wydania) w rzeczywistym środowisku, ustalanie i kontynuowanie określonej usługi w celu umożliwienia kontrolowanego i skutecznego przekazania kierownictwu operacyjnemu i społeczności użytkowników. Zastosowanie automatyzacji do poprawy skuteczności i jakości wprowadzenia.

Administrowanie bazami danych DBAD

Instalowanie, konfigurowanie, aktualizowanie, administrowanie, monitorowanie i konserwacja baz danych. Zapewnienie wsparcia dot. operacyjnych baz danych w użytku produkcyjnym oraz do celów wewnętrznych i tymczasowych, takich jak rozwój i testowanie iteracyjne. Poprawa jakości baz danych i narzędzi oraz procesów administracji bazy danych (włączając automatyzację).

Infrastruktura IT ITOP

Obsługa i kontrola infrastruktury IT (obejmującej sprzęt fizyczny lub wirtualny, oprogramowanie, usługi sieciowe i przechowywanie danych) na miejscu lub świadczonych jako usługi w chmurze, niezbędnej do dostarczania i obsługi potrzeb firmy związanych z systemami informatycznymi. Obejmuje przygotowanie nowych lub zmienionych usług, obsługę procesu zmiany, zarządzanie standardami prawnymi, regulacyjnymi i zawodowymi, tworzenie i zarządzanie systemami i elementami w środowiskach wirtualnych lub w chmurze oraz monitorowanie wydajności systemów i usług w odniesieniu do ich wkładu w wyniki firmy, jej bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Zastosowanie narzędzi do zarządzania infrastrukturą w celu automatyzacji udostępniania, testowania, wdrażania, monitorowania elementów infrastruktury.