Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Analiza zmian biznesowych

Analiza zmian biznesowych

Analiza sytuacji biznesowej BUSA

Badanie sytuacji biznesowych w celu zdefiniowania rekomendacji działań usprawniających.

Ocena wykonalności FEAS

Definiowanie, ocena i opisywanie opcji zmian biznesowych pod kątem wykonalności finansowej, technicznej i biznesowej oraz dopasowania strategicznego.

Definicja wymagań i zarządzanie REQM

Zarządzanie wymaganiami przez cały cykl życia dostawy i eksploatacji.

Modelowanie biznesowe BSMO

Tworzenie abstrakcyjnych lub rozproszonych reprezentacji sytuacji rzeczywistych, biznesowych lub scenariuszy gier.

Prowadzenie testów akceptacyjnych BPTS

Zatwierdzanie systemów, produktów, procesów biznesowych lub usług w celu określenia, czy kryteria akceptacji zostały spełnione.