Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Wdrożenie zmiany biznesowej

Wdrożenie zmiany biznesowej

Zarządzanie portfolio POMG

Rozwój i stosowanie systematycznych ram zarządzania do definiowania i dostarczania portfolio programów, projektów i/lub stałych usług wspierających określone strategie i cele biznesowe. Obejmuje wdrożenie strategicznych ocen inwestycji i procesu podejmowania decyzji opartego na wyraźnym zrozumieniu kosztów, ryzyka, wzajemnych zależności oraz wpływu na istniejące działania biznesowe umożliwiające pomiar i obiektywną ocenę potencjalnych zmian oraz korzyści do osiągnięcia. Ustalanie priorytetów wykorzystania zasobów oraz zmian do wdrożenia. Regularny przegląd portfolio. Zarządzanie cyklem życia usług (proponowanych lub w rozwoju), katalogiem usług (w czasie rzeczywistym lub dostępnych do rozwoju) oraz usługami przestarzałymi.

Zarządzanie programem PGMG

Wskazanie, planowanie i koordynacja zestawu powiązanych projektów w ramach programu zmiany biznesowej w celu zarządzania wzajemnymi zależnościami i wspierania określonych strategii oraz celów biznesowych. Utrzymanie strategicznego wglądu w zestaw projektów, zapewnienie ram wdrożenia inicjatyw biznesowych lub zmiany na dużą skalę poprzez stworzenie, utrzymanie i komunikowanie wizji wyników programu i powiązanych korzyści. (Wizja oraz środki jej realizacji mogą zmienić się w miarę postępu programu). Ustalenie wymagań biznesowych oraz przełożenie wymagań na plany operacyjne. Ustalenie, monitorowanie i przegląd zakresu programu, kosztów oraz harmonogramu, zasobów programu, wzajemnych zależności i ryzyka programu.

Zarządzanie projektem PRMG

Zarządzanie projektami, obejmującymi zazwyczaj (jednak nie wyłącznie) rozwój i wdrożenie procesów biznesowych w celu spełnienia wskazanych potrzeb biznesowych, nabycie i wykorzystanie niezbędnych zasobów i umiejętności w ramach uzgodnionych parametrów dotyczących kosztu, terminu i jakości. Przyjęcie i wdrożenie metodologii zarządzania projektem opartej na kontekście projektu i odpowiedni wybór pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Obsługa portfolio, programów i projektów PROF

Obsługa i wytyczne w zakresie portfolio, programu i procesów zarządzania projektem, procedur, narzędzi i technik. Obsługa obejmuje definicję portfolio, programów i projektów; porady dotyczące rozwoju, produkcji i utrzymania analiz biznesowych; plany dotyczące czasu, zasobów, kosztów i wyjątków oraz wykorzystanie powiązanych narzędzi i oprogramowania. Uwzględnione jest także śledzenie i raportowanie postępu programu/projektu oraz wydajność, a także zdolność prowadzenia wszystkich aspektów spotkań, warsztatów i dokumentacji dotyczącej portfolio/programu/projektów.