Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie projektem PRMG

Zarządzanie projektami, obejmującymi zazwyczaj (jednak nie wyłącznie) rozwój i wdrożenie procesów biznesowych w celu spełnienia wskazanych potrzeb biznesowych, nabycie i wykorzystanie niezbędnych zasobów i umiejętności w ramach uzgodnionych parametrów dotyczących kosztu, terminu i jakości. Przyjęcie i wdrożenie metodologii zarządzania projektem opartej na kontekście projektu i odpowiedni wybór pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6 7

Zarządzanie projektem: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie projektem: Poziom 4

Definiuje, dokumentuje i przeprowadza niewielkie projekty lub podprojekty (zazwyczaj trwające krócej niż sześć miesięcy, o ograniczonym budżecie, zależności od innych projektów oraz nieistotnym strategicznym wpływie), samodzielnie lub w ramach niewielkiego zespołu, aktywnie uczestnicząc we wszystkich etapach. Wskazuje, ocenia i zarządza ryzykiem dla sukcesu projektu. Stosuje odpowiednie metody i narzędzia zarządzania projektem, zarówno podejścia prognozowane (oparte na planie) oraz adaptacyjne (iteracyjne/zwinne). Ustala podejścia projektowe z udziałowcami i przygotowuje realistyczne plany (włączając plany dotyczące jakości, ryzyka i komunikacji) oraz aktywnie śledzi działania zgodnie z harmonogramem projektu, zarządzając w razie konieczności zaangażowaniem udziałowców. Monitoruje koszty, terminy i wykorzystane zasoby, podejmuje działania, jeśli różnią się one od uzgodnionych tolerancji. Gwarantuje, że własne projekty są formalnie zamykane, oraz gdy to konieczne, przeglądane, a wyciągnięte wnioski są rejestrowane.

Zarządzanie projektem: Poziom 5

Ponosi pełną odpowiedzialność za definiowanie, podejście, ułatwienie i satysfakcjonujące ukończenie projektów na średnią skalę (zazwyczaj o bezpośrednim wpływie na działalność i sztywnym terminie). Wskazuje, ocenia i zarządza ryzykiem w celu zapewnienia sukcesu projektu. Gwarantuje utrzymanie realistycznych planów projektowych i gwarantuje regularną i rzetelną komunikację z udziałowcami. Przyjmuje odpowiednie metody i narzędzia zarządzania projektem, spośród podejść prognozowanych (opartych na planie) lub adaptacyjnych (iteracyjnych/zwinnych). Zapewnia przeprowadzanie kontroli jakości zgodnie z harmonogramem i procedurą. Zarządza procedurą kontroli zmiany i gwarantuje, że wyniki projektu zostają osiągnięte w uzgodnionych kosztach, terminach i zasobach budżetowych oraz są zakończone. Zapewnia skuteczne kierownictwo nad zespołem projektowym i podejmuje odpowiednie działania, jeśli wydajność zespołu odbiega od uzgodnionych tolerancji.

Zarządzanie projektem: Poziom 6

Ponosi pełną odpowiedzialność za zdefiniowanie, dokumentację i pomyśle ukończenie złożonych projektów (zazwyczaj o istotnym wpływie biznesowym, politycznym lub wysokiego profilu oraz zależnościach wysokiego ryzyka). Przyjmuje i dostosowuje metody i narzędzia zarządzania projektem, wybierając odpowiednio spośród podejść opartych na planie/prognozowanych lub bardziej adaptacyjnych (iteracyjnych i zwinnych). Gwarantuje utrzymanie skutecznej kontroli projektu, kontroli zmiany, procesów zarządzania ryzykiem i testowania. Monitoruje i kontroluje zasoby, zyski i koszty kapitałowe w odniesieniu do budżetu projektu i zarządza oczekiwaniami wszystkich udziałowców projektu.

Zarządzanie projektem: Poziom 7

Wyznacza strategię organizacyjną regulującą kierunek i realizację zarządzania programem, włączając stosowanie odpowiednich metodologii. Zatwierdza zarządzanie projektami na dużą skalę. Kieruje planowaniem projektu, wyznaczaniem harmonogramu, kontrolą i raportowaniem w odniesieniu do strategicznych projektów o dużym wpływie i dużym ryzyku. Zarządza ryzykiem i gwarantuje, że rozwiązania problemów są wdrażane zgodnie z procesami kontroli zmiany.