Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Bezpieczeństwo i prywatność

Bezpieczeństwo i prywatność

Bezpieczeństwo informacji SCTY

Definiowanie i stosowanie ram kontroli bezpieczeństwa i strategii zarządzania bezpieczeństwem.

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji INAS

Ochrona przed ryzykiem związanym z wykorzystaniem, przechowywaniem i przekazywaniem danych i systemów informatycznych oraz zarządzanie tym ryzykiem.

Ochrona danych osobowych PEDP

Wdrażanie i obsługa ram kontroli i strategii zarządzania w celu promowania zgodności z przepisami dotyczącymi danych osobowych.

Badanie luk w zabezpieczeniach VURE

Prowadzenie badań stosowanych w celu odkrycia, oceny i łagodzenia nowych lub nieznanych luk i słabości w zabezpieczeniach.

Wywiad o zagrożeniach THIN

Opracowywanie praktycznych spostrzeżeń na temat aktualnych i potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa wpływających na sukces lub integralność organizacji i dzielenie się takimi spostrzeżeniami.