Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Planowanie wdrożenia zarządzania zmianą CIPM

Definiowanie i zarządzanie procesem wdrożenia i integracji nowych możliwości cyfrowych w działalność w sposób wrażliwy i w pełni zgodny z operacjami biznesowymi.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6

Planowanie wdrożenia zarządzania zmianą: Poziomy 1-4

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Planowanie wdrożenia zarządzania zmianą: Poziom 5

Tworzy plan gotowości firmy, biorąc pod uwagę wdrożenie IT, migrację danych, rozwój możliwości (szkolenia i działania dotyczące zaangażowania) oraz wszelkie działania biznesowe niezbędne do integracji nowych procesów cyfrowych lub zadań w środowisku normalnej działalności. Określa poziomy gotowości użytkowników biznesowych w odniesieniu do nadchodzących zmian, odkrywa luki dotyczące gotowości i tworzy i wdraża plany działania, aby usunąć te luki przed wprowadzeniem w życie. Wspiera społeczność użytkowników podczas świadczenia wsparcia podczas okresu przejściowego i planowania zmiany i współpracuje z zespołem projektowym. Monitoruje i zgłasza postęp w zakresie celów gotowości biznesowej, działań dotyczących zaangażowania biznesowego, projektowania szkoleń i czynności rozwojowych, kluczowych metryk operacyjnych oraz środków pomiaru zwrotu z produktywności. Definiuje serie i sekwencje działań, aby przenieść udziałowców na wymagany poziom zaangażowania przed wprowadzeniem w życie.

Planowanie wdrożenia zarządzania zmianą: Poziom 6

Gwarantuje istnienie perspektywy biznesowej dotyczące sposobu integracji wszelkich nowych możliwości technicznych do działalności, włączając planowanie kluczowych cyklów biznesowych, wybór odpowiednich klientów do migracji itd. Początkuje plan wdrożenia biznesowego, włączając wszystkie czynności, których wymaga działalność w celu przygotowania pod kątem nowych elementów technicznych i technologii. Gwarantuje, że oddziały realizują plany wdrożenia w oddziałach zgodne z planem ogólnym. Śledzi i dokonuje zgłoszeń dotyczących tych działań w celu zapewnienia postępu. Definiuje i zarządza działaniami w celu zapewnienia osiągnięcia zakładanych korzyści biznesowych po realizacji. Określa kluczowe komunikaty dotyczące zaangażowania biznesowego, które należy przekazać w ramach programu/projektu.

Planowanie wdrożenia zarządzania zmianą: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.