Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie korzyściami BENM

Ustalanie podejścia umożliwiającego prognozowanie, planowanie i monitorowanie pojawiających się korzyści oraz skuteczną realizację zakładanych korzyści. Wskazywanie i wdrażanie działań niezbędnych do optymalizacji wpływu biznesowego na indywidualne i łączne cele. Potwierdzenie osiągnięcia oczekiwanych korzyści.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6

Zarządzanie korzyściami: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie korzyściami: Poziom 5

Wskazuje określone środki i mechanizmy do pomiaru korzyści i planuje włączenie tych mechanizmów w wymaganym czasie. Monitoruje korzyści w odniesieniu do założeń z analizy biznesowej i gwarantuje, że wszyscy uczestnicy są informowani i włączani podczas programu zmiany oraz w pełni przygotowani do wykorzystania nowego środowiska biznesowego po jego wdrożeniu. Wspiera menedżerów operacyjnych w celu zapewnienia, że wszystkie plany, pakiety zadań i elementy dostarczane są zgodnie z zakładanymi korzyściami i kieruje działaniami wymaganymi do realizacji korzyści każdej części programu zmiany.

Zarządzanie korzyściami: Poziom 6

Promuje wizję programu zmiany personelowi na wszystkich poziomach działalności biznesowej, zapewnia porządek w złożonych sytuacjach i utrzymuje skupienie na celach biznesowych. Współpracuje z menedżerami operacyjnymi w celu zapewnienia wprowadzenia maksymalnych usprawnień w operacjach biznesowych, w miarę wprowadzania produktów do użycia przez grupy projektów. Utrzymuje analizę biznesową w celu finansowania programu i potwierdza dalszą rentowność programu w regularnych odstępach czasu.

Zarządzanie korzyściami: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.