Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie GOVN

Ustanowienie i nadzór nad podejściem organizacji do wykorzystania systemów informatycznych i usług cyfrowych oraz powiązanej technologii zgodnie z potrzebami głównych udziałowców organizacji i ogólnymi wymaganiami organizacyjnego zarządzania korporacyjnego. Ustalenie i odpowiedzialność za ocenę bieżących i przyszłych potrzeb; kierowanie planowaniem zaopatrzenia i zapotrzebowania na te usługi; jakość, cechy i poziom usług IT; oraz monitorowanie zgodności ze zobowiązaniami (włączając standardy regulacyjne, legislacyjne, kontrolne i inne) w celu zapewnienia pozytywnego wkładu IT w cele organizacji.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie: Poziomy 1-4

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie: Poziom 5

Przegląda obecne i proponowane systemy informacyjne w celu zapewnienia zgodności z celami organizacji (włączając legislacyjne, regulacyjne, umowne i ustalone standardy/zasady) oraz zgodność z ogólną strategią. Zapewnia specjalistyczne porady dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie, aby usuwać problemy dotyczące zgodności z przepisami.

Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie: Poziom 6

W określonym obszarze odpowiedzialności ustala wymagania odpowiedniego zarządzania IT przedsiębiorstwa, gwarantując jasność obowiązków i władzy oraz celów. Wdraża i utrzymuje praktyki zarządzania oraz zasoby w celu wykonywania czynności związanych z zarządzaniem w uzasadnionej niezależności od czynności kierowniczych zgodnie z wymaganiami zarządzania korporacyjnego danej organizacji. Przeprowadza i/lub kieruje przeglądem w razie konieczności, aby zapewnić, że podejmowanie decyzji kierowniczych jest przejrzyste oraz że istnieje możliwość wykazania odpowiedniej równowagi między korzyściami, możliwościami, kosztami a ryzykiem dla głównych udziałowców. Ustala i utrzymuje zasady zgodności ze zobowiązaniami organizacji (włączając legislacyjne, regulacyjne, umowne i uzgodnione standardy/zasady), utrzymując znaczenie zespołu kierowniczego. Pełni rolę organizacyjnej osoby kontaktowej ze stosownymi organami regulacyjnymi. Gwarantuje właściwe relacje między organizacją a stronami zewnętrznymi, przy utrzymaniu ważnych interesów zarządzania organizacji.

Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie: Poziom 7

Kieruje ustanowieniem i utrzymaniem funkcji zapewniającej spójne i zintegrowane podejście do zarządzania IT zgodnie z wymaganiami zarządzania korporacyjnego danej organizacji. Na najwyższym poziomie organizacyjnych działań związanych z zarządzaniem przekazuje gwarancje głównym udziałowcom, że usługi IT spełniają cele organizacji (włączając legislacyjne, regulacyjne, umowne i uzgodnione standardy/zasady). Gwarantuje istnieje ram zasad, standardów, procesów i praktyk w celu kierowania świadczeniem usług IT przedsiębiorstwa oraz istnienie odpowiedniego monitoringu ram zarządzania w celu dokonywania raportów dotyczących zgodności z tymi zobowiązaniami. Ustala odpowiednie wytyczne w celu umożliwienia przejrzystego podejmowania decyzji, współpracy z kierownikami wyższego szczebla, aby zagwarantować, że potrzeby głównych udziałowców są zrozumiałe, propozycja wartości oferowana przez IT przedsiębiorstwa jest akceptowana przez tych udziałowców, a zmieniające się potrzeby udziałowców i ich dążenie do zrównoważenia korzyści, możliwości, kosztów i ryzyka jest włączone w plany strategiczne i operacyjne.