Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie poziomem usług SLMO

Planowanie, wdrożenie, kontrola, przegląd i audyt świadczenia usług w celu spełnienia wymagań biznesowych klienta. Obejmuje negocjacje, wdrożenie i monitorowanie umów poziomu usług oraz stałe zarządzanie udogodnieniami operacyjnymi w celu świadczenia uzgodnionego poziomu usług, przy stałym i proaktywnym dążeniu do poprawy celów w zakresie dostawy usług i zrównoważonego rozwoju.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6 7

Zarządzanie poziomem usług: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Zarządzanie poziomem usług: Poziom 2

Monitoruje i rejestruje faktyczne świadczone usługi w porównaniu z wymaganymi zgodnie z ustaleniami dotyczącymi poziomu usług.

Zarządzanie poziomem usług: Poziom 3

Monitoruje dane dotyczące wydajności dostawy usług i utrzymuje kontakty z menedżerami i klientami w celu zagwarantowania, że ustalenia dotyczące poziomu usług nie zostaną naruszone bez zapewnienia udziałowcom możliwości planowania pogorszenia usługi.

Zarządzanie poziomem usług: Poziom 4

Wykonuje zdefiniowane zadania w celu monitorowania dostawy usług względem ustaleń dotyczących poziomu usług i utrzymuje dokumentację stosownych informacji. Regularnie analizuje dokumentację usług względem uzgodnionych poziomów usług w celu wskazania działań wymaganych do utrzymania lub poprawy poziomów usług i początkuje lub sporządza raporty z tych zadań.

Zarządzanie poziomem usług: Poziom 5

Gwarantuje, że dostawa usług spełnia poziomy usług. Tworzy i utrzymuje katalog dostępnych usług. W porozumieniu z klientem negocjuje wymagania dotyczące poziomu usług i ustala poziomy usług. Diagnozuje problemy z dostawą usług i początkuje działania w celu utrzymania lub poprawy poziomu usług. Ustala i utrzymuje metody operacyjne, procedury i udogodnienia w przydzielonym obszarze odpowiedzialności i przegląda je regularnie pod kątem skuteczności i wydajności.

Zarządzanie poziomem usług: Poziom 6

Gwarantuje utworzenie i utrzymanie katalogu dostępnych usług oraz realizację i rentowność ustaleń dotyczących poziomu usług. Gwarantuje, że dostawa usług jest skutecznie monitorowana, a wskazane działania dotyczące utrzymania i poprawy poziomu usług zostały wdrożone. Gwarantuje ustalenie, przegląd i utrzymanie metod, procedur, udogodnień i narzędzi operacyjnych. Prowadzi negocjacje z odpowiednimi stronami w odniesieniu do zakłóceń i głównych zmian świadczenia usług. Dokonuje przeglądu dostawy usług, aby zapewnić spełnienie uzgodnionych celów oraz przygotowuje propozycje spełniające zakładane zmiany w poziomie lub typie usług.

Zarządzanie poziomem usług: Poziom 7

Wyznacza strategie dostawy usług wspierające strategiczne potrzeby organizacji klienta. Zatwierdza przyznawanie zasobów pod kątem monitorowania ustaleń dotyczących dostawy usług. Zapewnia przywództwo w branży w zakresie wskazywania przyszłych trendów (np. technicznych, rynkowych, branżowych, społeczno-ekonomicznych, prawnych). Rozwija relacje z klientami na najwyższym poziomie, aby wskazać potencjalne obszary wzajemnego, komercyjnego zainteresowania pod kątem przyszłego rozwoju, utrzymania i przeglądu wkładu ustaleń dotyczących dostawy usług na rzecz sukcesu organizacji.