Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV

Zapewnienie przywództwa, porady i wsparcia podczas wdrożenia w celu oceny możliwości organizacyjnych oraz wskazania, ustalania priorytetów i wdrożenia usprawnień. Wybór, przyjęcie i integracja odpowiednich ram branżowych oraz modeli w celu wprowadzenia usprawnień. Systematyczne stosowanie oceny dojrzałości możliwości, danych metrycznych, definicji procesu, zarządzania procesami, powtarzalności i wprowadzenia odpowiednich technik, narzędzi i usprawnionych umiejętności. Zapewnienie zintegrowanego rozwiązania dla osób, procesów i technologii w celu dostawy usprawnionej wydajności organizacyjnej, zgodnie z strategicznymi planami i celami organizacyjnymi. Zakres usprawnień jest organizacyjny, może być także, w razie konieczności, bardzo skoncentrowany, na przykład na rozwoju oprogramowania, rozwoju systemów, dostawy projektu lub usprawnieniu usług.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Rozwój zdolności organizacyjnych: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Rozwój zdolności organizacyjnych: Poziom 5

Rozwija i utrzymuje szczegółową wiedzę na temat podejść i technik usprawnienia możliwości i wybiera odpowiednie podejścia dla organizacji. Przyczynia się skutecznie do wskazania nowych obszarów usprawnienia możliwości w ramach organizacji, które mogą być ulepszeniem umiejętności, technologii lub procesów. Wykonuje zadania dotyczące usprawnienia możliwości, takie jak ocena dojrzałości lub wydajności w celu wskazania mocnych i słabych stron. Wybiera i ustala priorytet możliwości usprawnień, generuje działania zmierzające do uzyskania zgody oraz usprawnienia planów uzasadnione przez mierzalne korzyści organizacyjne. Jest mentorem i wspiera lokalne działania zmierzające do stałego doskonalenia.

Rozwój zdolności organizacyjnych: Poziom 6

Kieruje programami istotnych usprawnień. Poszukuje, wskazuje, proponuje i początkuje działania zmierzające do usprawnienia możliwości w ramach organizacji, napędzane najczęściej przez konieczność poprawy wydajności, wykorzystania nowych możliwości biznesowych lub reakcji na czynniki zewnętrzne. Wybiera ramy, podejścia i techniki do zastosowania. Planuje i zarządza oceną możliwości organizacyjnych. Wymyśla rozwiązania i prowadzi inicjatywy zmian, włączając działania w zakresie komunikacji, przejścia i wdrożenia. Podejmuje działania w celu wykorzystania możliwości dostarczania mierzalnego, korzystnego wpływu na skuteczność operacyjną. Monitoruje międzynarodowe, krajowe i branżowe trendy w celu ustalenia niezbędnej wydajności.

Rozwój zdolności organizacyjnych: Poziom 7

Reprezentuje i kieruje usprawnieniami możliwości organizacyjnych na najwyższym poziomie. Określa konieczność wprowadzenia strategicznych usprawnień możliwości na poziomie organizacji, aby spełnić strategiczne i długookresowe cele organizacji. Współpracuje z funkcjami organizacyjnymi w celu określenia wymagań i wskazuje, proponuje, początkuje i kieruje istotnymi programami usprawnień możliwości organizacyjnych. Zarządza jakością i stosownością wykonanej pracy oraz dostarcza mierzalne korzyści dla działalności. W razie konieczności przyjmuje i/lub modyfikuje istniejące podejścia do usprawnień możliwości.