Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI

Planowanie, projektowanie i wdrożenie zintegrowanej struktury i kultury organizacyjnej, włączając środowisko pracy, lokalizacje, profile roli, środki pomiaru wydajności, kompetencje i umiejętności. Ułatwienie wprowadzenia zmian niezbędnych w celu dostosowania się do zmian technologicznych, społecznych, do nowych modeli operacyjnych oraz procesów biznesowych. Wskazanie kluczowych cech wymaganej kultury oraz sposobu jej wdrożenia i wzmocnienia w celu doprowadzenia do poprawy wydajności organizacyjnej.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Projektowanie i wdrożenie organizacji: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Projektowanie i wdrożenie organizacji: Poziom 5

Wdraża działania zmierzające do zmiany struktury i kultury organizacyjnej. Przeprowadza ocenę wpływu w celu zapewnienia dostosowania struktury i kultury organizacyjnej do procesów zmiany, systemów, technologii i narzędzi. Opracowuje graficzne przedstawienie modeli i struktur organizacyjnych w celu ułatwienia zrozumienia i podejmowania decyzji. Wskazuje i ocenia alternatywne rozwiązania. Określa sposób, w jaki struktura organizacyjna, rozwój pracowników, stanowisk, zespołów i ról niezbędnych do wprowadzenia zmiany ułatwia przyszłe procesy biznesowe. Dostosowuje istniejące struktury, role i stanowiska organizacyjne do nowych procesów. Doradza w zakresie konsekwencji wdrożenia nowych modeli oraz narzędzi miejsca pracy.

Projektowanie i wdrożenie organizacji: Poziom 6

Opowiada się za wartością nowych sposobów pracy w celu rozwiązania wewnętrznych i zewnętrznych szans i zagrożeń wynikających ze zmian technologii, społeczeństwa i modeli biznesowych. Wyznacza kierunki i kieruje wdrożeniem i wykorzystaniem technik, metodologii i narzędzi projektowania organizacji w celu zmiany i poprawy struktur organizacyjnych oraz kultury, aby zapewniać wyniki biznesowe. Planuje i kieruje działaniami w zakresie projektowania organizacji, wskazuje alternatywy, ocenia wykonalność i zaleca rozwiązania. Wskazuje główne zmiany wpływające na organizację i mobilizuje zasoby do wdrożenia zmian. Początkuje definiowanie nowych granic organizacyjnych i tworzy projekty przyszłych organizacji, włączając strategię lokalizacji oraz liczbę wymaganych lokalizacji. Wyznacza cele dotyczące pomiaru wydajności oraz podejście do wdrożenia na wysokim poziomie.

Projektowanie i wdrożenie organizacji: Poziom 7

Formułuje i komunikuje konieczność oraz uzasadnia konieczność wprowadzenia zmiany struktury i kultury organizacyjnej. Zabezpiecza zaangażowanie organizacyjne i zasoby niezbędne do wprowadzenia zmiany organizacyjnej oraz kultury. Kieruje zmianą organizacyjną, usuwając przeszkody, propagując i lobbując na rzecz zmiany na najwyższym poziomie. Wdraża mechanizmy wzmocnienia i zakorzenienia zmiany organizacyjne i kultury. Pełni rolę modelu pożądanych zachowań i ustala spójne standardy i oczekiwania.