Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie informacjami IRMG

Ogólne zarządzanie nad sposobem stosowania wszystkich rodzajów informacji, uporządkowanych i nieuporządkowanych, produkowanych wewnętrznie, jak i zewnętrznie, do podejmowania decyzji, procesów biznesowych i usług cyfrowych. Obejmuje rozwój i promocję strategii i zasad, włączając projektowanie struktur informacji oraz taksonomii, tworzenie zasad pozyskiwania i konserwacji treści danych oraz rozwój polityk, procedur, praktyk pracy i szkoleń w celu promowania zgodności z przepisami regulującymi wszystkie aspekty utrzymania, wykorzystania i ujawniania danych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6 7

Zarządzanie informacjami: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie informacjami: Poziom 4

Gwarantuje wdrożenie zasad zarządzania informacjami i dokumentacją oraz standardowych praktyk. Zapewnia istnienie skutecznej kontroli w odniesieniu do wewnętrznej delegacji, audytu i kontroli dotyczących zarządzania informacjami i dokumentacją. Ocenia i zarządza ryzykiem dotyczącym wykorzystania informacji. Zapewnia raporty dotyczące skonsolidowanego statusu kontroli informacji, aby umożliwić doinformowane podejmowanie decyzji. Zaleca działania naprawcze w razie konieczności. Gwarantuje skuteczne przedstawianie informacji.

Zarządzanie informacjami: Poziom 5

Rozumie konsekwencje wydobycia z systemów biznesowych informacji wewnętrznych i zewnętrznych. Podejmuje decyzje w oparciu o te informacje, włączając konieczność wprowadzania zmian w systemach. Ocenia nowe propozycje zmian i zapewnia specjalistyczne porady dotyczące zarządzania informacjami i dokumentacją, włączając porady i promocję współpracy oraz ocenę i zarządzanie ryzykiem powiązanym z informacjami. Tworzy i utrzymuje bazę zasobów informacyjnych podlegających stosownym przepisom prawnym. Przygotowuje i ocenia okresowe powiadomienia dot. danych rejestracyjnych i przesyła je do odpowiednich organów regulacyjnych. Gwarantuje, że formalne żądania i skargi dotyczące dostępu do informacji są rozwiązywane zgodnie z zatwierdzonymi procedurami. Przyczynia się do rozwoju zasad, standardów i procedur zgodności ze stosownymi przepisami.

Zarządzanie informacjami: Poziom 6

Opracowuje zasady, standardy i wytyczne organizacyjne dotyczące zarządzania informacjami i dokumentacją, gwarantując rozwijanie jednolicie uznawanych i akceptowanych definicji danych oraz ich stosowanie w ramach organizacji. Zapewnia zdefiniowanie procesów biznesowych oraz informacji niezbędnych do wspierania organizacji, doradza odpowiednie procesy i architektury danych. Wskazuje wpływ wszelkich stosownych regulacji ustawowych, wewnętrznych i zewnętrznych na wykorzystanie informacji przez organizację i opracowuje strategie zgodności. Kieruje i planuje działania zmierzające do komunikacji i wdrożenia strategii zarządzania informacjami. Koordynuje zasoby informacyjne spełniające określone cele biznesowe, utrzymując jednocześnie zasady standardów zawodowych, odpowiedzialności, otwartości, równości, zróżnicowania i jasności celu. Wdraża systemy i środki kontrolne w celu pomiaru wydajności i zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie informacjami: Poziom 7

Określa na poziomie strategicznym funkcje biznesowe oraz tematy danych niezbędne do obsługi przyszłych transakcji, umożliwiając dzięki temu rozwój architektury informacji. Ustala i komunikuje strategię zarządzania informacjami organizacji, rozwijając ją jako nieodłączną część strategii biznesowej. Kieruje zasobami informacyjnymi, aby stworzyć wartość dla udziałowców, poprawiając wydajność organizacji przy jednoczesnym utrzymaniu zasad standardów zawodowych, odpowiedzialności, otwartości, równości, zróżnicowania i jasności celu. Ponosi odpowiedzialność za zgodność z przepisami, normami i kodeksami dobrych praktyk związanych z informacjami i dokumentacją, zarządzaniem dokumentacją, gwarancją informacji i ochroną danych.